Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,(2016/679), artiklat 13 ja 14

Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi
Kuortaneen Urheiluopiston verkkokaupan asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö Opistotie 1 63100 Kuortane

3. Tietosuojavastaava
tietosuoja@kuortane.com 06 516 6111 (vaihde)

4. Rekisterissä olevat henkilötiedot
Asiakkaan yksilöivät tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi kirjataan majoittuvilta asiakkailta syntymäaika, sekä kurssiosallistujilta sukupuoli. Collector-maksutapaa käytettäessä kirjataan ylös myös henkilötunnus. Rekisteröityneiltä asiakkailla kirjataan käyttäjätunnus ja salasana. Tuotteita/palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot. Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot. 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat suostumus, sopimus ja rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet. Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon, sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen. 

6. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät
Kuortaneen Urheiluopiston varausjärjestelmä. 

7. Rekisterin tietolähteet
Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta, sekä asiakkaan ollessa yhteydessä myyntipalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse, sekä henkilökohtaisesti asioimalla Kuortaneen Urheiluopistolla. 

8. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään varausjärjestelmässä kolme vuotta. Kirjanpitoaineiston tositteita säilytetään vähintään kuusi vuotta sen tilikauden päättymisen jälkeen, jona tosite on muodostunut. 

9. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain sallimin ja edellyttämin perustein. 

10. Rekisterin tietojen siirto maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)
Ei luovuteta. 

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista tietoja, pyytää tietojensa poistoa, rajoittaa tietojensa käsittelyä, vastustaa tietojensa käsittelyä, siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen, sekä peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää rekisteröityä ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista itselleen, jotta ne voidaan korjata. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (https://tietosuoja.fi/yhteystiedot).

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.08.2023